Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Hoạt động nhà trường

Lịch công tác năm học 2019 - 2020

8/24/2020 8:30:36 AM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

    TRƯỜNG TH LÊ HÓA

 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:     

(Từ ngày 01/8/2019 đến ngày 04/8/2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Năm

01/8

Sáng

Tập trung(Triển khai KH tháng 8, phân công điều tra PC)

 

Tập trung

Tập trung

 

Thông  báo tuyển sinh lớp 1 lần 2 .

Chiều

Làm việc tại trường

 

 

 

 

Thứ Sáu

 02/8

Sáng

Làm việc tại trường

Điều tra PC

Điều tra PC

 

 

Chiều

Làm việc tại trường

Điều tra PC

Điều tra PC

 

 

Thứ Bảy

03/8

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

04/8

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

    TRƯỜNG TH LÊ HÓA

 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:    

(Từ ngày 05/8/2019 đến ngày11/8/2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

05/8

Sáng

Làm việc tại trường

Điều tra PC

Điều tra PC

 

 

Chiều

Dự lễ tuyên dương tại huyện

Điều tra PC

(Cô Thanh dự lễ)

Điều tra PC

Trâm 1A, Hùng 5B dự lễ

 

Thứ Ba

06/8

Sáng

Làm việc tại trường

Điều tra PC

Điều tra PC

 

 

Chiều

Làm việc tại trường

Điều tra PC

Điều tra PC

 

 

Thứ Tư

07/8

Sáng

Làm việc tại trường

Điều tra PC

Điều tra PC

 

 

Chiều

Làm việc tại trường

Điều tra PC

Điều tra PC

 

 

Thứ Năm

08/8

Sáng

Làm việc tại trường

Điều tra PC

Điều tra PC

 

 

Chiều

Làm việc tại trường

Điều tra PC

Điều tra PC

 

 

Thứ Sáu

09/8

Sáng

Phối hợp THCS chỉ đạo cập nhật SL

Tập trung về THCS cập nhật SL

Tập trung về THCS cập nhật SL

 

 

Chiều

Phối hợp THCS chỉ đạo cập nhật SL

Tập trung về THCS cập nhật SL

Tập trung về THCS cập nhật SL

 

 

Thứ Bảy

10/8

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

11/8

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

    TRƯỜNG TH LÊ HÓA

 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:    

(Từ ngày 12/8/2019 đến ngày 18/8/2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

12/8

Sáng

Làm việc tại trường

L1- dạy

Lao động(L2-4)

Làm việc tại trường

Tựu trường

Lao động(L2-4)

L1 học tuần 0-1

Chiều

Làm việc tại trường

L1- dạy

Lao động(L2-4)

Làm việc tại trường

Lao động(L2-4)

nt

Thứ Ba

13/8

Sáng

Làm việc tại trường

L1- dạy

Lao động(L2-4)

Làm việc tại trường

Lao động(L2-4)

nt

Chiều

Làm việc tại trường

L1- dạy

Lao động(L2-4)

Làm việc tại trường

Lao động(L2-4)

nt

Thứ Tư

14/8

Sáng

Làm việc tại trường

L1- dạy

Lao động(L2-4)

Làm việc tại trường

Lao động(L2-4)

nt

Chiều

Làm việc tại trường

HĐ đội

Làm việc tại trường

HĐ đội

nt

Thứ Năm

15/8

Sáng

Làm việc tại trường

Ôn tâp-kt sách vở

(L2-4)

Làm việc tại trường

Ôn tâp-kt sách vở (L2-4)

nt

Chiều

Làm việc tại trường

HĐ đội

Làm việc tại trường

HĐ đội

nt

Thứ Sáu

16/8

Sáng

Làm việc tại trường

Ôn tâp-kt sách vở

(L2-4)

Làm việc tại trường

Ôn tâp-kt sách vở (L2-4)

nt

Chiều

Làm việc tại trường

HĐ đội

Làm việc tại trường

HĐ đội

nt

Thứ Bảy

17/8

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

18/8

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

    TRƯỜNG TH LÊ HÓA

 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 01  

(Từ ngày 19/8/2019 đến ngày 25/8/2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

19/8

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy CT-T1

Làm việc tại trường

Học CT-T1

L1 học tuần 0-2

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học - HĐĐ

nt

Thứ Ba

20/8

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

nt

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học- HĐĐ

nt

Thứ Tư

21/8

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

nt

Chiều

Làm việc tại trường

CĐHSHĐ đội

Làm việc tại trường

HĐ đội

 

Thứ Năm

22/8

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

nt

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học- HĐĐ

nt

Thứ Sáu

23/8

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

nt .Giao ban

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học- HĐĐ

nt

Thứ Bảy

24/8

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

25/8

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

    TRƯỜNG TH LÊ HÓA

 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 02   

(Từ ngày 26/8/2019 đến ngày 01/9/2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

26/8

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy CT-T2

Làm việc tại trường

Học CT-T2

L1 học tuần 0-3

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học - HĐĐ

nt

Thứ Ba

27/8

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

nt

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học- HĐĐ

nt

Thứ Tư

28/8

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

nt

Chiều

Làm việc tại trường

CĐHSHĐ đội

Làm việc tại trường

HĐ đội

 

Thứ Năm

29/8

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

nt

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học- HĐĐ

nt

Thứ Sáu

30/8

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

nt .Giao ban

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học- HĐĐ

nt

Thứ Bảy

31/8

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

01/9

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

    TRƯỜNG TH LÊ HÓA

 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 03    

(Từ ngày 02/9/2019 đến ngày 08/9/2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

02/9

Sáng

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

 

Chiều

nt

nt

nt

nt

 

Thứ Ba

03/9

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy CT-T3

Làm việc tại trường

Học CT-T3

L1 học tuần 1

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học- HĐĐ

 

Thứ Tư

04/9

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

CĐHSHĐ đội

Trang trí

HĐ đội

 

Thứ Năm

05/9

Sáng

Khai giảng

Khai giảng

Khai giảng

Khai giảng

Mưa DHBT

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Sáu

06/9

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Bảy

07/9

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

08/9

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

    TRƯỜNG TH LÊ HÓA

 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 04    

(Từ ngày 09/9/2019 đến ngày 15/9/2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

09/9

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy CT-T4

Làm việc tại trường

Học CT-T4

L1 học tuần 2

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Trang trí

Học - HĐĐ

 

Thứ Ba

10/9

Sáng

Khai giảng

Khai giảng

Khai giảng

Khai giảng

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Tư

11/9

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trườn

Học

Học bù

Thứ Năm

12/9

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trườn

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Sáu

13/9

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

GB

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Bảy

14/9

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

15/9

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

    TRƯỜNG TH LÊ HÓA

 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 05    

(Từ ngày 16/9/2019 đến ngày 22/9/2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

16/9

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy CT-T5

Làm việc tại trường

Học CT-T5

L1 học tuần 3           

Chiều

Tập huấn triển khai NV năm học

Giảng dạy

Trang trí

Học

 

Thứ Ba

17/9

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Tư

18/9

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

KTCĐ nề nếp

Đ/c Hậu họp xã

KTCĐ nề nếp

Làm việc tại trường

Thực hiện CĐ

 

Thứ Năm

19/9

Sáng

-Đ/c Hòa họp xã

Đ/c Hậu, Hồng tập huấn KĐCL (cả ngày)

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Đ/c Hòa họp tại UB huyện

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Sáu

20/9

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

GB

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Bảy

21/9

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

22/9

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

    TRƯỜNG TH LÊ HÓA

 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 06    

(Từ ngày 23/9/2019 đến ngày 29/9/2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

23/9

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy CT-T6

Làm việc tại trường

Học CT-T6

L1 học tuần 4

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Ba

24/9

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Tư

25/9

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Ra mắt câu lạc bộ

Làm việc tại trường

SHCLB

 

Thứ Năm

26/9

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Sáu

27/9

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

GB

Thứ Bảy

28/9

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

29/9

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

    TRƯỜNG TH LÊ HÓA

 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 07    

(Từ ngày 30/9/2019 đến ngày 06/10/2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

30/9

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy CT-T7

Làm việc tại trường

Học CT-T7

L1 học tuần 5

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Ba

01/10

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Tư

02/10

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

SHTCM

Làm việc tại trườn

Nghỉ

 

Thứ Năm

03/10

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trườn

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Sáu

04/10

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

GB

Thứ Bảy

05/10

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

06/10

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

    TRƯỜNG TH LÊ HÓA

 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 08    

(Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 13/10/2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

07/10

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy CT-T8

Làm việc tại trường

Học CT-T8

L1 học tuần 6

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Ba

08/10

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Tư

09/10

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

SHCLB

Làm việc tại trường

SHCLB

 

Thứ Năm

10/10

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trườn

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Sáu

11/10

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

K. Ngân tập huấn Đội

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Đ/c Hòa họp xã

16h họp CB+HĐ

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Bảy

12/10

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

13/10

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TH LÊ HÓA

 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 09    

(Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

14/10

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy CT-T9

Làm việc tại trường

Học CT-T9

L1 học tuần 7

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Ba

15/10

Sáng

Làm việc tại trường

8h họp BĐDCMHS trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Tư

16/10

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Họp phụ huynh toàn trường

Họp PH toàn trường

Họp PH toàn trường

Nghỉ

 

Thứ Năm

17/10

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Đ/c Hòa tập huấn Ubhuyện

Đ/c Hậu dự giao ban Kim Hóa

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Sáu

18/10

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

K. Ngân tập huấn Đội

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

GB

Thứ Bảy

19/10

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

20/10

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

              * Các nhóm và tổ tổng hợp PC hoàn chỉnh HSPC.

 

 

 

TRƯỜNG TH LÊ HÓA

 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 10    

(Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

21/10

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy CT-T10

Làm việc tại trường

Học CT-T10

L1 học tuần 8

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Ba

22/10

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Tư

23/10

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Dự ĐH Liên Đội 14h

Dự ĐH Liên Đội14h

Làm việc tại trường

ĐHLĐ

16h lao động

Thứ Năm

24/10

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Sáu

25/10

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

16h10 họp CB+HĐ

Thứ Bảy

26/10

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

27/10

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

                * Các nhóm và tổ tổng hợp PC hoàn chỉnh HSPC.

 

 

TRƯỜNG TH LÊ HÓA

 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 11    

(Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 03/11/2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

28/10

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy CT-T11

Làm việc tại trường

Học CT-T11

L1 học tuần 9

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Ba

29/10

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Tư

30/10

Sáng

Đăng cai SHCM cụm- L1

Giảng dạy- dự giờ

Làm việc tại trường

4A,2A,1B học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Năm

31/10

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Sáu

01/11

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

GB

Thứ Bảy

02/11

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

03/11

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

                      * Các nhóm và tổ tổng hợp PC hoàn chỉnh HSPC.

 

 

 

TRƯỜNG TH LÊ HÓA

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 12    

(Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 10/11/2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

04/11

Sáng

Làm việc tại trường

-KT TD đ/c Thương- Trang

Giảng dạy CT-T12

Làm việc tại trường

Học CT-T12

L1 học tuần 10

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Ba

05/11

Sáng

- Đ/c Hòa tập huấn tại số 1 Đồng Lê.

- Đ/c Hậu tập huấn Đ. Hới (3 ngày)

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Tư

06/11

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

T/CCĐCM trường môn MT

Giảng dạy- dự giờ

Làm việc tại trường

5A học

 

Thứ Năm

07/11

Sáng

Dự giờ TD đ/c Hiền Hương

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Sáu

08/11

Sáng

Làm việc tại trường

Hậu, Hồng KTPC tại phòng

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

GB

Thứ Bảy

09/11

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

10/11

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

                                      * Tổ tổng hợp PC khắc phục hạn chế sau KT của phòng.

 

TRƯỜNG TH LÊ HÓA

 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 13    

(Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

11/11

Sáng

Làm việc tại trường.

-KT hồ sơ GV,NV

Giảng dạy CT-T13

-Nộp HS cá nhân, phần hành

Làm việc tại trường

Học CT-T13

L1 học tuần 11

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Ba

12/11

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Tư

13/11

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Lao động

Lao động

Lao động

Lao động

 

Thứ Năm

14/11

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Sáu

15/11

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

GB

Thứ Bảy

16/11

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

17/11

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

                                    * Tổ tổng hợp PC khắc phục hạn chế sau KT của phòng.

 

 

                                      

    TRƯỜNG TH LÊ HÓA

 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 14    

(Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

18/11

Sáng

Làm việc tại trường.

Giảng dạy CT-T14

Làm việc tại trường

Học CT-T14

L1 học tuần 12

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Ba

19/11

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Tư

20/11

Sáng

Làm việc tại trường

HDHS Vệ sinh

Làm việc tại trường

Tổng VS

 

Chiều

Tọa đàm 20-11

 

Thứ Năm

21/11

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Sáu

22/11

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

GB

Thứ Bảy

23/11

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

24/11

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

                      * Tổ tổng hợp PC khắc phục hạn chế sau KT của phòng.

 

 

 

 

TRƯỜNG TH LÊ HÓA

 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 15   

(Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 01/12/2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

25/11

Sáng

Làm việc tại trường.

Giảng dạy CT-T15

Làm việc tại trường

Học CT-T15

L1 học tuần 13

Chiều

Làm việc tại trường

Đ/c Hòa tập huấn TA tại phòng

Giảng dạy

Đ/c Hoa tập huấn TA tại phòng

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Ba

26/11

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Tư

27/11

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Dạy bài chiều thứ 6

Làm việc tại trường

Học bài chiều thứ 6

 

Thứ Năm

28/11

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Sáu

29/11

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

SHCM cụm tại K. Lũ

SHCM cụm tại K. Lũ

Làm việc tại trường

Nghỉ

1h30’

Thứ Bảy

30/11

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

01/12

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TH LÊ HÓA

 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 16   

(Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 08/12/2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

02/12

Sáng

 

Làm việc tại trường.

-Giảng dạy CT-T16

-Đ/c K.Ngân tập huấn ATGT tại Đ. Hới cả ngày.

 

Làm việc tại trường

Học CT-T16

L1 học tuần 14

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Ba

03/12

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Tư

04/12

Sáng

Làm việc tại trường

-Đón đoàn KTPCCC.

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Họp hội đồng

Nghỉ

 

Thứ Năm

05/12

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Sáu

06/12

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

GB

Thứ Bảy

07/12

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

08/12

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TH LÊ HÓA

 

ĐẾN  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 17   

(Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

09/12

Sáng

 

Làm việc tại trường.

-Giảng dạy CT-T17.

 

Làm việc tại trường

Học CT-T17

L1 học tuần 15

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Ba

10/12

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Tư

11/12

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Tỉnh KTPC (CBQL & CBPTPC)

SHCLB Tiếng Anh

Làm việc tại trường

SHCLB

 

Thứ Năm

12/12

Sáng

Tỉnh KTPC(CBQL & CBPTPC)

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Tỉnh KTPC(CBQL & CBPTPC)

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Sáu

13/12

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

GB

Thứ Bảy

14/12

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

15/12

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TH LÊ HÓA

 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 18   

(Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 22/12/2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

16/12

Sáng

 

Làm việc tại trường.

-Giảng dạy CT-T17.

 

Làm việc tại trường

Học CT-T17

L1 học tuần 15

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Ba

17/12

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Tư

18/12

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Tỉnh KTPC (CBQL & CBPTPC)

SHCLB Tiếng Anh

Làm việc tại trường

SHCLB

 

Thứ Năm

19/12

Sáng

Tỉnh KTPC(CBQL & CBPTPC)

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Tỉnh KTPC(CBQL & CBPTPC)

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Sáu

20/12

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

GB

Thứ Bảy

21/12

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

22/12

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TH LÊ HÓA

 

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 19   

(Từ ngày 23/12/2019 đến ngày 29/12/2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

23/12

Sáng

 

Làm việc tại trường.

-Giảng dạy CT-T17.

 

Làm việc tại trường

Học CT-T17

L1 học tuần 15

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Ba

24/12

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Tư

25/12

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Tỉnh KTPC (CBQL & CBPTPC)

SHCLB Tiếng Anh

Làm việc tại trường

SHCLB

 

Thứ Năm

26/12

Sáng

Tỉnh KTPC(CBQL & CBPTPC)

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Tỉnh KTPC(CBQL & CBPTPC)

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Sáu

27/12

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

GB

Thứ Bảy

28/12

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

29/12

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TH LÊ HÓA

 

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 20 

(Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 5/1/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

30/12

Sáng

 

Làm việc tại trường.

-Giảng dạy CT-T18.

 

Làm việc tại trường

Học CT-T18

L1 học tuần 16

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Ba

31/12

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Tư

1/1

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

SHCLB Tiếng Anh

Làm việc tại trường

SHCLB

 

Thứ Năm

2/1

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Sáu

3/1

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

GB

Thứ Bảy

4/1

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

5/1

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TH LÊ HÓA

 

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 21

(Từ ngày 6/1/2020 đến ngày 12/1/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

6/1

Sáng

 

Làm việc tại trường.

-Giảng dạy CT-T19.

 

Làm việc tại trường

Học CT-T19

L1 học tuần 17

Chiều

Họp hội đồng

Nghỉ

 

Thứ Ba

7/1

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Tư

8/1

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

SHCLB Tiếng Anh

Làm việc tại trường

SHCLB

 

Thứ Năm

9/1

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Sáu

10/1

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

GB

Thứ Bảy

11/1

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

12/1

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TH LÊ HÓA

 

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 22

(Từ ngày 4/5/2020 đến ngày 10/5/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

4/5

Sáng

 

Làm việc tại trường.

Giảng dạy CT-T1 (GT)

 

Làm việc tại trường

Học CT-T1 (GT)

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Ba

5/5

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Tư

6/5

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Năm

7/5

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Sáu

8/5

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

GB

Thứ Bảy

9/5

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

10/5

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TH LÊ HÓA

 

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 23

(Từ ngày 11/5/2020 đến ngày 17/5/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

11/5

Sáng

 

Làm việc tại trường.

Giảng dạy CT-T2 (GT)

 

Làm việc tại trường

Học CT-T2 (GT)

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Ba

12/5

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Tư

13/5

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Năm

14/5

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Sáu

15/5

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

GB

Thứ Bảy

16/5

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

17/5

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TH LÊ HÓA

 

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 24

(Từ ngày 18/5/2020 đến ngày 24/5/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

18/5

Sáng

 

Làm việc tại trường.

Giảng dạy CT-T3 (GT)

 

Làm việc tại trường

Học CT-T3 (GT)

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Ba

19/5

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Tư

20/5

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Năm

21/5

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Sáu

22/5

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

GB

Thứ Bảy

23/5

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

24/5

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TH LÊ HÓA

 

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 25

(Từ ngày 25/5/2020 đến ngày 31/5/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

25/5

Sáng

 

Làm việc tại trường.

Giảng dạy CT-T4 (GT)

 

Làm việc tại trường

Học CT-T4 (GT)

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Ba

26/5

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Họp hội đồng

       Nghỉ

 

Thứ Tư

27/5

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Năm

28/5

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Sáu

29/5

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

GB

Thứ Bảy

30/5

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

31/5

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TH LÊ HÓA

 

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 26

(Từ ngày 1/6/2020 đến ngày 7/6/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

1/6

Sáng

 

Làm việc tại trường.

Giảng dạy CT-T5 (GT)

 

Làm việc tại trường

Học CT-T5 (GT)

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Ba

2/6

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Tư

3/6

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Năm

4/6

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Sáu

5/6

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

GB

Thứ Bảy

6/6

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

7/6

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TH LÊ HÓA

 

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 27

(Từ ngày 8/6/2020 đến ngày 14/6/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

8/6

Sáng

 

Làm việc tại trường.

Giảng dạy CT-T6 (GT)

 

Làm việc tại trường

Học CT-T6 (GT)

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Ba

9/6

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Tư

10/6

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Năm

11/6

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Sáu

12/6

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

GB

Thứ Bảy

13/6

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

14/6

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TH LÊ HÓA

 

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 28

(Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 21/6/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

15/6

Sáng

 

Làm việc tại trường.

Giảng dạy CT-T7 (GT)

 

Làm việc tại trường

Học CT-T7 (GT)

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Ba

16/6

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Tư

17/6

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Năm

18/6

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Sáu

19/6

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

GB

Thứ Bảy

20/6

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

21/6

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TH LÊ HÓA

 

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 29

(Từ ngày 22/6/2020 đến ngày 28/6/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

22/6

Sáng

 

Làm việc tại trường.

Giảng dạy CT-T8 (GT)

 

Làm việc tại trường

Học CT-T8 (GT)

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Ba

23/6

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Tư

24/6

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Năm

25/6

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Sáu

26/6

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Họp hội đồng

Nghỉ

 

Thứ Bảy

27/6

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

28/6

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TH LÊ HÓA

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 30

(Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 5/7/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

29/6

Sáng

 

Làm việc tại trường.

Giảng dạy CT-T9 (GT)

 

Làm việc tại trường

Học CT-T9 (GT)

 

Chiều

 

Làm việc tại trường

 

Tổ chức KTHK II

 

 

Làm việc tại trường

Kiểm tra học kì II

 

 

Thứ Ba

30/6

Sáng

Làm việc tại trường

 

Tổ chức KTHK II

 

Làm việc tại trường

 

Kiểm tra học kì II

 

 

Chiều

 

Làm việc tại trường

 

Làm việc tại trường

 

Thứ Tư

1/7

Sáng

Tập huấn SGK lớp 1

Giảng dạy

Làm việc tại trường

 

 

 

Chiều

Tập huấn SGK lớp 1

Giảng dạy

Làm việc tại trường

 

 

Thứ Năm

2/7

Sáng

Tập huấn SGK lớp 1

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Tập huấn SGK lớp 1

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Sáu

3/7

Sáng

Tập huấn SGK lớp 1

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Tập huấn SGK lớp 1

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Bảy

4/7

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

5/7

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TH LÊ HÓA

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:

(Từ ngày 6/6/2020 đến ngày 12/7/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

6/7

Sáng

 

Chỉ đạo công tác kiểm tra chất lượng cuối năm

Làm việc tại trường

 

Làm việc tại trường

 

 

Chiều

 

Chỉ đạo công tác kiểm tra chất lượng cuối năm

 

Làm việc tại trường

 

Làm việc tại trường

 

 

Thứ Ba

7/7

Sáng

Chỉ đạo công tác kiểm tra chất lượng cuối năm

Làm việc tại trường

 

Làm việc tại trường

 

 

 

Chiều

Chỉ đạo công tác kiểm tra chất lượng cuối năm

Làm việc tại trường

 

 

Làm việc tại trường

 

Thứ Tư

8/7

Sáng

Chỉ đạo công tác kiểm tra chất lượng cuối năm

Làm việc tại trường

 

Làm việc tại trường

 

 

 

Chiều

Chỉ đạo công tác kiểm tra chất lượng cuối năm

Làm việc tại trường

 

Làm việc tại trường

 

 

Thứ Năm

9/7

Sáng

Làm việc tại trường

 

Tập huấn SGK lớp 1

Làm việc tại trường

 

 

Chiều

Làm việc tại trường

 

Tập huấn SGK lớp 1

Làm việc tại trường

 

 

Thứ Sáu

10/7

Sáng

Làm việc tại trường

 

Tập huấn SGK lớp 1

Làm việc tại trường

 

 

Chiều

Làm việc tại trường

 

Tập huấn SGK lớp 1

Làm việc tại trường

 

 

Thứ Bảy

11/7

Sáng

 

Tập huấn SGK lớp 1

 

 

 

Chiều

 

Tập huấn SGK lớp 1

 

 

 

Chủ Nhật

12/7

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỊA CHỈ
Lê Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường Tiểu Học Lê Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình