Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Hoạt động nhà trường

Lịch công tác năm học tuần 1 đến tuần 5 2021 - 2022

10/21/2021 12:15:01 PM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

    TRƯỜNG TH LÊ HÓA

 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 01   

(Từ ngày 20/9/2021 đến ngày 26/9/2021)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

20/9

Sáng

Làm việc onilne

Giảng dạy online

Làm việc onilne

Học Online

 

Chiều

Làm việc onilne

Giảng dạy online

Làm việc onilne

Học Online

 

Thứ Ba

21/9

Sáng

Làm việc onilne

Giảng dạy online

Làm việc onilne

Học Online

 

Chiều

Làm việc onilne

Giảng dạy online

Làm việc onilne

Học Online

 

Thứ Tư

22/9

Sáng

Làm việc onilne

Giảng dạy online

Làm việc onilne

Học Online

 

Chiều

Làm việc onilne

Giảng dạy online

Làm việc onilne

Học Online

 

Thứ Năm

23/9

Sáng

Làm việc onilne

Giảng dạy online

Làm việc onilne

Học Online

 

Chiều

Làm việc onilne

Giảng dạy online

Làm việc onilne

Học Online

 

Thứ Sáu

24/9

Sáng

Làm việc onilne

Giảng dạy online

Làm việc onilne

Học Online

 

Chiều

Làm việc onilne

Giảng dạy online

Làm việc onilne

Học Online

 

Thứ Bảy

25/9

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

26/9

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

    TRƯỜNG TH LÊ HÓA

 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 02   

(Từ ngày 27/9/2020 đến ngày 03/10/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

27/9

Sáng

Làm việc onilne

Giảng dạy online

Làm việc onilne

Học Online

 

Chiều

Làm việc onilne

Giảng dạy online

Làm việc onilne

Học Online

 

Thứ Ba

28/9

Sáng

Làm việc onilne

Giảng dạy online

Làm việc onilne

Học Online

 

Chiều

Làm việc onilne

Giảng dạy online

Làm việc onilne

Học Online

 

Thứ Tư

29/9

Sáng

Làm việc onilne

Giảng dạy online

Làm việc onilne

Học Online

 

Chiều

Làm việc onilne

Giảng dạy online

Làm việc onilne

Học Online

 

Thứ Năm

30/9

Sáng

Làm việc onilne

Giảng dạy online

Làm việc onilne

Học Online

 

Chiều

Làm việc onilne

Giảng dạy online

Làm việc onilne

Học Online

 

Thứ Sáu

01/10

Sáng

Làm việc onilne

Giảng dạy online

Làm việc onilne

Học Online

 

Chiều

Làm việc onilne

Giảng dạy online

Làm việc onilne

Học Online

 

Thứ Bảy

02/10

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

03/10

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

    TRƯỜNG TH LÊ HÓA

 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 03   

(Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 10/10/2021)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

04/10

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học CT-T5

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Ba

05/10

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Tư

06/10

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy 

Làm việc tại trường

Học 

 

Thứ Năm

07/10

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trườn

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Sáu

08/10

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

GB

Thứ Bảy

09/10

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

10/10

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH LÊ HÓA

 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 04    

(Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 17/10/2021)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

11/10

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Ba

12/10

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Tư

13/10

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Năm

14/10

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Sáu

15/10

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

GB

Thứ Bảy

16/10

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

17/10

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH LÊ HÓA

 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 05    

(Từ ngày 18/10/2021đến ngày 24/10/2021)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

18/10

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Ba

19/10

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Tư

20/10

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Năm

21/10

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Sáu

22/10

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

GB

Thứ Bảy

23/10

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

24/10

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

ĐỊA CHỈ
Lê Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường Tiểu Học Lê Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình