Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU (Thực hiện từ 10.9.2018)

9/25/2018 9:57:19 AM

 THỜI KHÓA BIỂU LỚP 1A (Thực hiện từ 10.9.2018)

Năm học 2018– 2019

 

THỨ/BUỔI

TIẾT

PHÂN MÔN

GIÁO VIÊN

2

Sáng

 

CHÀO CỜ

 

1

TOÁN

Cô Hoa

2

TIẾNG VIỆT

Cô Hoa

3

TIẾNG VIỆT

Cô Hoa

4

MĨ THUẬT

Cô Thu Ngân

Chiều

1

ĐẠO ĐỨC

Cô Kim Ngân

2

TH TIẾNG VIỆT

Cô Thương

3

TH TOÁN

Cô Thương

3

 

 

Sáng

 

 

1

TIẾNG VIỆT

Cô Hoa

2

TIẾNG VIỆT

Cô Hoa

3

TOÁN

Cô Hoa

4

ÂM NHẠC

Thầy Hậu

Chiều

1

TH TIẾNG VIỆT

Cô Hoa

2

TH TIẾNG VIỆT

Cô Hoa

     3

TH TOÁN

Cô Hoa

4

 

Sáng

1

TIẾNG VIỆT

Cô Hoa

2

TIẾNG VIỆT

Cô Hoa

3

THỦ CÔNG

Cô Thu Ngân

4

TNXH

Cô Kim Ngân

      Chiều

 

 

HĐGD

 

 

5

 

Sáng

1

TIẾNG VIỆT

Cô Hoa

2

TIẾNG VIỆT

Cô Hoa

3

THỂ DỤC

Cô Lài

4

TOÁN

Cô Hoa

Chiều

1

TH TIẾNG VIỆT

Cô Hoa

2

TH TOÁN

Cô Hoa

3

TH TOÁN

Cô Hòa

 

 

6

 

Sáng

1

TOÁN

Cô Hoa

2

TH TOÁN

Cô Thương

3

TIẾNG VIỆT      

Cô Hoa

4

TIẾNG VIỆT      

Cô Hoa

 

Chiều

1

SHTT

Cô Hoa

2

TH TIẾNG VIỆT

Cô Thương

3

TH TIẾNG VIỆT

Cô Thương  *

 

 

                     

                      THỜI KHÓA BIỂU LỚP 1B (Thực hiện từ 10.9.2018)

Năm học 2018 – 2019

 

THỨ/BUỔI

TIẾT

PHÂN MÔN

GIÁO VIÊN

2

Sáng

 

  CHÀO CỜ

 

1

TIẾNG VIỆT

Cô Yến

2

TIẾNG VIỆT

Cô Yến

3

MĨ THUẬT

Cô Thu Ngân

4

TOÁN 

Cô Yến

Chiều

1

THỦ CÔNG

Cô Thu Ngân

2

TH TIẾNG VIỆT

Cô Yến

3

TH TOÁN

Cô Yến

3

 

 

Sáng

 

 

1

ÂM NHẠC

Thầy Hậu

2

TIẾNG VIỆT

Cô Yến

3

TIẾNG VIỆT

Cô Yến

4

TH TIẾNG VIỆT

Cô Thương

Chiều

1

TH TOÁN

Cô Thương

2

TH TIẾNG VIỆT

Cô Thương

     3

TNXH

Cô Kim Ngân

4

 

Sáng

1

 TIẾNG VIỆT

Cô Yến

2

 TIẾNG VIỆT

Cô Yến

3

ĐẠO ĐỨC

Cô Kim Ngân

4

TOÁN 

Cô Yến

      Chiều

 

 

HĐGD

 

5

 

Sáng

1

TOÁN 

Cô Yến

2

TIẾNG VIỆT

Cô Yến

3

TIẾNG VIỆT

Cô Yến

4

 THỂ DỤC

Cô Lài

Chiều

1

TH TIẾNG VIỆT

Cô Yến

2

TH TOÁN

Cô Hòa

3

TH TOÁN

Cô Yến

 

 

6

 

Sáng

1

TOÁN

Cô Yến

2

TIẾNG VIỆT

Cô Yến

3

TIẾNG VIỆT

Cô Yến

4

TH TIẾNG VIỆT

Cô Thương  *

 

Chiều

1

TH TOÁN

Cô Thương   *

2

TH TIẾNG VIỆT

Cô Yến

3

SHTT

Cô Yến

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 1C (Thực hiện từ 10.9.2018)

Năm học 2018 – 2019

 

THỨ/BUỔI

TIẾT

PHÂN MÔN

GIÁO VIÊN

2

Sáng

 

  CHÀO CỜ

 

1

TOÁN 

Cô Hường

2

TIẾNG VIỆT

Cô Hường

3

TIẾNG VIỆT

Cô Hường

4

TH TIẾNG VIỆT

Cô Thương

Chiều

1

TH TIẾNG VIỆT

Cô Hường

2

TH TIẾNG VIỆT

Cô Hường

3

TH TOÁN 

Cô Hòa

3

 

 

Sáng

 

 

1

TIẾNG VIỆT

Cô Hường

2

TIẾNG VIỆT

Cô Hường

3

 THỂ DỤC

Cô Lài

4

TOÁN

Cô Hường

Chiều

1

MĨ THUẬT

Cô Thu Ngân

2

TH TIẾNG VIỆT

Cô Hường

     3

TH TOÁN

Cô Hường

4

 

Sáng

1

TOÁN

Cô Hường

2

 TIẾNG VIỆT

Cô Hường

3

 TIẾNG VIỆT

Cô Hường

4

ÂM NHẠC

Thầy Hậu

      Chiều

 

 

HĐGD

 

5

 

Sáng

1

TIẾNG VIỆT

Cô Hường

2

TIẾNG VIỆT

Cô Hường

3

 TH TOÁN

Cô Thương

4

ĐẠO ĐỨC

Cô Kim Ngân

Chiều

1

TH TOÁN

Cô Thương

2

TH TIẾNG VIỆT

Cô Thương

3

TNXH

Cô Kim Ngân

 

 

6

 

Sáng

1

TIẾNG VIỆT

Cô Hường

2

TIẾNG VIỆT

Cô Hường

3

THỦ CÔNG

Cô Thu Ngân

4

TOÁN

Cô Hường

 

Chiều

1

TH TOÁN

Cô Hường

2

TH TIẾNG VIỆT

Cô Hòa

3

SHTT

Cô Hường

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2A (Thực hiện từ 10.9.2018)

Năm học 2018- 2019

 

THỨ/BUỔI

TIẾT

PHÂN MÔN

GIÁO VIÊN

2

Sáng

 

CHÀO CỜ

 

1

MĨ THUẬT

Cô Thu Ngân

2

TOÁN

Cô Hải

3

TIẾNG VIỆT

Cô Hải

4

TIẾNG VIỆT

Cô Hải

Chiều

1

TH TIẾNG VIỆT

Thương

2

TH TOÁN

Cô Hải

3

TH TIẾNG VIỆT

Cô Hải

3

 

 

Sáng

 

 


Chiều

1

TOÁN

Cô Hải

2

TNXH

Cô Kim Ngân

3

TH TOÁN

Cô Thương

4

TIẾNG VIỆT

Cô Hải

1

ÂM NHẠC

Thầy Hậu

2

THỂ DỤC

Cô Lài

     3

TH TOÁN

Thương

4

 

Sáng

1

TOÁN

Cô Hải

2

ĐẠO ĐỨC

Cô Kim Ngân

3

TIẾNG VIỆT

Cô Hải

4

TIẾNG VIỆT

Cô Hải

      Chiều

 

HĐGD

 

5

 

Sáng

1

TOÁN

Cô Hải

2

TIẾNG VIỆT

Cô Hải

3

TIẾNG VIỆT

Cô Hải

4

TIẾNG VIỆT

Cô Hải

Chiều

1

THỂ DỤC

Cô Lài

2

TH TOÁN

Cô Hải

3

TH TIẾNG VIỆT

Cô Hải

 

 

6

 

Sáng

1

TOÁN

Cô Hải

2

TIẾNG VIỆT

Cô Hải

3

TH TIẾNG VIỆT

Cô Thương

4

SHTT

Cô Hải

 

Chiều

1

THỦ CÔNG

Cô Thu Ngân

2

TH TOÁN

Cô Thu Ngân

3

TH TIẾNG VIỆT

Cô Hải

           

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2B (Thực hiện từ 10.9.2018)

Năm học 2018 – 2019

THỨ/BUỔI

TIẾT

PHÂN MÔN

GIÁO VIÊN

    2

Sáng

 

  CHÀO CỜ

 

1

TOÁN

Cô Mai Hương

2

TIẾNG VIỆT

Cô Mai Hương

3

TH TIẾNG VIỆT

Cô Thương

4

ĐẠO ĐỨC

Cô Kim Ngân

Chiều

1

TH TOÁN

Cô Mai Hương

2

TH TIẾNG VIỆT

Cô Mai Hương

3

TH TIẾNG VIỆT

Cô Mai Hương

3

 

 

Sáng

 

 

1

TOÁN

Cô Mai Hương

2

TIẾNG VIỆT

Cô Mai Hương

3

TIẾNG VIỆT

Cô Mai Hương

4

MĨ THUẬT

Cô Thu Ngân

 

Chiều

1

TH TIẾNG VIỆT

Cô Mai Hương

2

THỦ CÔNG

Cô Thu Ngân  

       3

TH TOÁN

Cô Mai Hương

4

 

Sáng

1

TOÁN

Cô Mai Hương

2

TIẾNG VIỆT

Cô Mai Hương

3

TIẾNG VIỆT

Cô Mai Hương

4

TIẾNG VIỆT

Cô Mai Hương

      Chiều

 

 

HĐGD

 

5

 

Sáng

1

TOÁN

Cô Mai Hương

2

TH TOÁN

Cô Thương

3

TIẾNG VIỆT

Cô Mai Hương

4

TH TIẾNG VIỆT

Cô Thương

Chiều

1

TNXH

Cô Kim Ngân

2

TH TOÁN

Cô Kim Ngân

3

TH TOÁN

Cô Thương

 

 

6

 

Sáng

1

TIẾNG VIỆT

Cô Mai Hương

2

TIẾNG VIỆT

Cô Mai Hương

3

 THỂ DỤC

Cô Lài

4

TOÁN

Cô Mai Hương

 

Chiều

1

 THỂ DỤC

Cô Lài

2

ÂM NHẠC

Thầy Hậu

3

SHTT

Cô Mai Hương

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3A (Thực hiện từ 10.9.2018)

Năm học 2018 – 2019

 

THỨ/BUỔI

TIẾT

PHÂN MÔN

GIÁO VIÊN

2

Sáng

 

CHÀO CỜ

 

1

TOÁN

Cô Diệu

2

MĨ THUẬT

Cô Thu Ngân

3

TIẾNG VIỆT

Cô Diệu

4

TIẾNG VIỆT

Cô Diệu

Chiều

1

TIN HỌC

Cô Huệ

2

THỂ DỤC

Cô Lài

3

ĐẠO ĐỨC    

Cô Kim Ngân

3

 

 

Sáng

 

 

1

TIẾNG ANH

Cô Như Hoa   

2

TIẾNG ANH

Cô Như Hoa   

3

TOÁN

Cô Diệu

4

TIẾNG VIỆT

Cô Diệu

 

Chiều

1

TIẾNG ANH

Cô Như Hoa   

2

ÂM NHẠC

Thầy Hậu

     3

TNXH

Cô Diệu

4

 

Sáng

1

TOÁN

Cô Diệu

2

TIẾNG VIỆT

Cô Diệu

3

TIẾNG VIỆT

Cô Diệu

4

THỦ CÔNG

Cô Thu Ngân

      Chiều

 

 

HĐGD

 

5

 

Sáng

1

THỂ DỤC

Cô Lài

2

TOÁN

Cô Diệu

3

TIẾNG ANH

Cô Như Hoa   

4

TIẾNG VIỆT

Cô Diệu

Chiều

1

TH TOÁN

Cô Diệu

2

TN-XH

Cô Diệu

3

TH TIẾNG VIỆT

Cô Diệu

 

 

6

 

Sáng

1

TIẾNG VIỆT

Cô Diệu

2

TIẾNG VIỆT

Cô Diệu

3

TIN HỌC

Cô Huệ

4

TOÁN

Cô Diệu

 

Chiều

1

TH TIẾNG VIỆT

Cô Diệu

2

TH TOÁN

Cô Diệu

3

SHTT

Cô Diệu

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3B (Thực hiện từ 10.9.2018)

Năm học 2018 - 2019

 

 

THỨ/BUỔI

TIẾT

PHÂN MÔN

GIÁO VIÊN

2

Sáng

 

  CHÀO CỜ

 

1

TOÁN

Cô Thủy

2

TNXH

Cô Kim Ngân

3

TIẾNG VIỆT

Cô Thủy

4

TIẾNG VIỆT

Cô Thủy

Chiều

1

TIẾNG ANH

Cô Như Hoa   

2

TIẾNG ANH

Cô Như Hoa   

3

TIẾNG ANH

Cô Như Hoa   

3

 

 

Sáng

 

 

1

TOÁN

Cô Thủy

2

TIẾNG VIỆT

Cô Thủy

3

TIẾNG VIỆT

Cô Thủy

4

TIẾNG VIỆT

Cô Thủy

 

Chiều

1

TH TOÁN

Cô Thủy

2

TH TIẾNG VIỆT

Cô Thủy

   3

TH TIẾNG VIỆT

Cô Thủy

4

 

Sáng

1

TIẾNG ANH

Cô Như Hoa   

2

THỂ DỤC

Cô Lài

3

TOÁN

Cô Thủy

4

TIẾNG VIỆT

Cô Thủy

      Chiều

 

 

HĐGD

 

5

 

Sáng

1

ĐẠO ĐỨC

Cô Kim Ngân

2

TNXH

Cô Kim Ngân

3

TOÁN

Cô Thủy

4

TIẾNG VIỆT

Cô Thủy

Chiều

1

TH TOÁN

Cô Thủy

2

TH TIẾNG VIỆT

Cô Thủy

3

THỦ CÔNG

Cô Thu Ngân

 

 

6

 

Sáng

1

TOÁN

Cô Thủy

2

MĨ THUẬT

Cô Thu Ngân

3

TIẾNG VIỆT

Cô Thủy

4

THỂ DỤC

Cô Lài

 

Chiều

1

ÂM NHẠC

Thầy Hậu

2

TH TOÁN

Cô Thủy

3

SHTT

Cô Thủy

           

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4A (Thực hiện từ 10.9.2018)

Năm học 2018 - 2019

 

THỨ/BUỔI

TIẾT

PHÂN MÔN

GIÁO VIÊN

2

Sáng

 

CHÀO CỜ

 

1

TOÁN

Cô Thanh

2

TIẾNG VIỆT

Cô Thanh

3

TIẾNG VIỆT

Cô Thanh

4

KHOA HỌC

Cô Thanh

Chiều

1

THỂ DỤC

Cô Lài

2

MĨ THUẬT        

Cô Thu Ngân

3

TIN HỌC 

Cô Huệ

3

 

 

Sáng

 

 

1

TIẾNG VIỆT

Cô Thanh

2

TIẾNG VIỆT

Cô Thanh

3

ÂM NHẠC

Thầy Hậu

4

TOÁN

Cô Thanh

 

Chiều

1

KHOA HỌC

Cô Thanh

2

ĐẠO ĐỨC

Cô Kim Ngân

     3

TIẾNG ANH

Cô Như Hoa   

4

 

Sáng

1

LỊCH SỬ

Cô Thu Ngân

2

ĐỊA LÝ

Cô Thu Ngân

3

TOÁN

Cô Thanh

4

TIẾNG VIỆT

Cô Thanh

Chiều

 

 

HĐGD

 

5

 

Sáng

1

TIẾNG ANH

Cô Như Hoa   

2

THỂ DỤC

Cô Lài

3

TOÁN

Cô Thanh

4

TIẾNG VIỆT

Cô Thanh

Chiều

1

TH TOÁN

Cô Thanh

2

TH TIẾNG VIỆT

Cô Thanh

3

TH TIẾNG VIỆT

Cô Thanh

 

 

 

6

 

Sáng

1

TOÁN

Cô Thanh

2

TIN HỌC 

Cô Huệ

3

TIẾNG VIỆT

Cô Thanh

4

TIẾNG VIỆT

Cô Thanh

 

Chiều

1

TIẾNG ANH

Cô Như Hoa   

2

TIẾNG ANH

Cô Như Hoa   

3

KĨ THUẬT

Cô Thanh

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4B (Thực hiện từ 10.9.2018)

Năm học 2018 - 2019

 

THỨ/BUỔI

TIẾT

PHÂN MÔN

GIÁO VIÊN

2

Sáng

 

  CHÀO CỜ

 

1

TOÁN

Cô Lan

2

TIẾNG VIỆT

Cô Lan

3

TIẾNG VIỆT

Cô Lan

4

KHOA HỌC

Cô Lan

Chiều

1

TH TOÁN

Cô Lan

2

TH TIẾNG VIỆT

Cô Lan

3

TH TIẾNG VIỆT

Cô Lan

3

 

 

Sáng

 

 

1

THỂ DỤC

Cô Lài

2

TOÁN

Cô Lan

3

LỊCH SỬ

Cô Thu Ngân

4

TIẾNG VIỆT

Cô Lan

 

Chiều

1

TH TIẾNG VIỆT

Cô Lan

2

TH TOÁN

Cô Lan

3

ĐỊA LÝ

Cô Thu Ngân

4

 

Sáng

1

TOÁN

Cô Lan

2

TIẾNG VIỆT

Cô Lan

3

TIẾNG ANH

Cô Như Hoa   

4

TIẾNG ANH

Cô Như Hoa   

      Chiều

 

 

HĐGD

 

5

 

Sáng

1

TOÁN

Cô Lan

2

TIẾNG VIỆT

Cô Lan

3

TIẾNG VIỆT

Cô Lan

4

TIẾNG VIỆT

Cô Lan

Chiều

1

ÂM NHẠC

Thầy Hậu

2

MĨ  THUẬT

Cô Thu Ngân

3

TIẾNG ANH

Cô Như Hoa   

 

 

6

 

Sáng

1

TOÁN

Cô Lan

2

THỂ DỤC

Cô Lài

3

TIẾNG VIỆT

Cô Lan

4

TIẾNG ANH

Cô Như Hoa   

 

Chiều

1

TH TOÁN

Cô Lan

2

KĨ THUẬT

Cô Lài

3

ĐẠO ĐỨC

Cô Kim Ngân

           

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5A (Thực hiện từ 10.9.2018)

Năm học 2018 – 2019

 

THỨ/BUỔI

TIẾT

PHÂN MÔN

GIÁO VIÊN

2

Sáng

 

CHÀO CỜ

 

1

TOÁN

Cô Hiền

2

TIẾNG VIỆT

Cô Hiền

3

TIẾNG VIỆT

Cô Hiền

4

TIN HỌC

Cô Huệ

Chiều

1

KHOA HỌC

Cô Hiền

2

KHOA HỌC

Cô Hiền

3

MĨ THUẬT

Cô Thu Ngân

3

 

 

Sáng

 

 

1

TOÁN

Cô Hiền

2

TIẾNG VIỆT

Cô Hiền

3

ĐẠO ĐỨC

Cô Kim Ngân

4

 TIẾNG ANH

Cô Như Hoa   

 

Chiều

1

LỊCH SỬ

Cô Kim Ngân

2

 TIẾNG ANH

Cô Như Hoa   

     3

THỂ DỤC

Cô Lài

4

 

Sáng

1

ĐỊA LÝ

Cô Kim Ngân

2

TOÁN

Cô Hiền

3

TIẾNG VIỆT

Cô Hiền

4

TIẾNG VIỆT

Cô Hiền

      Chiều

 

 

HĐGD

 

5

 

Sáng

1

TOÁN

Cô Hiền

2

 TIẾNG ANH

Cô Như Hoa   

3

TIẾNG VIỆT

Cô Hiền

4

TIẾNG VIỆT

Cô Hiền

Chiều

1

TH TOÁN

Cô Hiền

2

TH T.VIỆT

Cô Hiền

3

THỂ DỤC

Cô Lài

 

 

6

 

Sáng

1

TOÁN

Cô Hiền

2

ÂM NHẠC

Thầy Hậu

3

TIẾNG VIỆT

Cô Hiền

4

TIN HỌC

Cô Huệ

 

Chiều

1

TH T.VIỆT

Cô Hiền

2

KỸ THUẬT

Cô Hiền

3

 TIẾNG ANH

Cô Như Hoa   

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5B (Thực hiện từ 10.9.2018)

Năm học 2018 - 2019

 

THỨ/BUỔI

TIẾT

PHÂN MÔN

GIÁO VIÊN

2

Sáng

 

CHÀO CỜ

 

1

TIẾNG VIỆT

Cô Đinh Hương

2

TIẾNG VIỆT

Cô Đinh Hương

3

ĐẠO ĐỨC

Cô Kim Ngân

4

TOÁN

Cô Đinh Hương

Chiều

1

TH TOÁN

Cô Đinh Hương

2

TH TIẾNG VIỆT    

Cô Đinh Hương

3

TH TIẾNG VIỆT    

Cô Đinh Hương

3

 

 

Sáng

 

 

1

TOÁN

Cô Đinh Hương

2

THỂ DỤC

Cô Lài

3

TIẾNG VIỆT

Cô Đinh Hương

4

KỶ THUẬT

Cô Lài

 

Chiều

1

KHOA HỌC

Cô Đinh Hương

2

TH TIẾNG VIỆT    

Cô Đinh Hương

     3

TH TOÁN

Cô Đinh Hương

4

 

Sáng

1

TOÁN

Cô Đinh Hương

2

TIẾNG ANH

Cô Như Hoa   

3

TIẾNG VIỆT

Cô Đinh Hương

4

THỂ DỤC

Cô Lài

      Chiều

 

 

HĐGD

 

5

 

Sáng

1

TOÁN

Cô Đinh Hương

2

TIẾNG VIỆT

Cô Đinh Hương

3

TIẾNG VIỆT

Cô Đinh Hương

4

TIẾNG VIỆT

Cô Đinh Hương

Chiều

1

TIẾNG ANH

Cô Như Hoa   

2

TIẾNG ANH

Cô Như Hoa   

3

ÂM NHẠC

Thầy Hậu      

 

 

6

 

Sáng

1

TOÁN

Cô Đinh Hương

2

TIẾNG VIỆT           

Cô Đinh Hương

3

TIẾNG ANH

Cô Như Hoa   

4

MĨ THUẬT

Cô Thu Ngân

 

Chiều

1

LỊCH SỬ  

Cô Kim Ngân

2

ĐỊA LÝ

Cô Kim Ngân

3

KHOA HỌC

Cô Đinh Hương

           

                    

 

 

THỜI KHÓA BIỂU CÔ NHƯ HOA (Thực hiện từ 10.9.2018)

(TIẾNG ANH 3,4,5 : = 24 Tiết)

 

THỨ

TIẾT

LỚP

MÔN

2

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

1

3B

TIẾNG ANH

2

3B

TIẾNG ANH

3

3B

TIẾNG ANH

3

 

 

Sáng

 

 


Chiều

1

3A

TIẾNG ANH

2

3A

TIẾNG ANH

 

 

 

4

5A

TIẾNG ANH

1

3A

TIẾNG ANH

2

5A

TIẾNG ANH

3

4A

TIẾNG ANH

4

 

Sáng

 

1

3B

TIẾNG ANH

2

5B

TIẾNG ANH

3

4B

TIẾNG ANH

4

4B

TIẾNG ANH

Chiều

 

HĐGD

 

5

 

Sáng

1

4A

TIẾNG ANH

2

5A

TIẾNG ANH

3

3A

TIẾNG ANH

 

 

 

Chiều

1

5B

TIẾNG ANH

2

5B

TIẾNG ANH

3

4B

TIẾNG ANH

 

 

6

 

Sáng

 

 

 

 

 

 

3

5B

TIẾNG ANH

4

4B

TIẾNG ANH

 

Chiều

1

4A

TIẾNG ANH

2

4A

TIẾNG ANH

3

5A

TIẾNG ANH

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU CÔ KIM NGÂN (Thực hiện từ 10.9.2018)

(ĐẠO ĐỨC: 11 Tiết; TNXH K1,2,3B : 7t; SỬ, ĐỊA K5 :4T;

TH TOÁN 2B :1T = 23T)

THỨ

TIẾT

LỚP

MÔN

2

Sáng

 

 

 

2

3B

TNXH

3

5B

ĐẠO ĐỨC

4

2B

ĐẠO ĐỨC

Chiều

1

1A

ĐẠO ĐỨC

 

 

 

3

3A

ĐẠO ĐỨC

3

 

 

Sáng

 

 


Chiều

 

 

 

2

2A

ĐẠO ĐỨC

3

5A

ĐẠO ĐỨC

 

 

 

1

5A

LỊCH SỬ

2

4A

ĐẠO ĐỨC

3

1B

ĐẠO ĐỨC

4

 

Sáng

     

1

5A

ĐỊA LÝ

2

2A

TNXH

3

1B

TNXH

4

1A

TNXH

Chiều

 

HĐGD

 

5

 

Sáng

1

3B

ĐẠO ĐỨC

2

3B

TNXH

 

 

 

4

1C

ĐẠO ĐỨC

Chiều

1

2B

TNXH

2

2B

TH TOÁN

3

1C

 

 

 

6

 

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

1

5B

LỊCH SỬ

2

5B

ĐỊA LÝ

3

4B

ĐẠO ĐỨC

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU THẦY HẬU (Thực hiện từ 10.9.2018)

(MĨ THUẬT 1-5: 13t; TH TOÁN+T.VIỆT K2: 9t; TH TOÁN 1C: 1t = 23t)

 

THỨ

TIẾT

LỚP

MÔN

2

Sáng

 

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

Chiều

1

 

 

2

 

 

3

 

 

3

 

 

Sáng

 

 


Chiều

1

1B

ÂM NHẠC

 

 

 

3

4A

ÂM NHẠC

4

1A

ÂM NHẠC

1

2A

 

2

3A

 

 

 

 

4

 

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1C

ÂM NHẠC

      Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

1

4B

ÂM NHẠC

 

 

 

3

5B

ÂM NHẠC

 

 

6

 

Sáng

 

 

 

2

5A

ÂM NHẠC

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

1

3B

ÂM NHẠC

2

2B

ÂM NHẠC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU CÔ LÀI (Thực hiện từ 10.9.2018)

THỂ DỤC K1-5: 19+ KĨ THUẬT4B,5B: 2T+ TKHĐ: 2= 23T.

 

THỨ

TIẾT

LỚP

MÔN

2

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

NGHỈ

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

1

4A

THỂ DỤC

2

3A

THỂ DỤC

 

 

 

3

 

 

Sáng

 

 

1

4B

THỂ DỤC

2

5B

THỂ DỤC

3

1C

THỂ DỤC

4

5B

KĨ THUẬT

 

Chiều

 

 

 

2

2A

THỂ DỤC

3

5A

THỂ DỤC

4

 

Sáng

 

 

 

2

3B

THỂ DỤC

 

 

 

 

 

 

      Chiều

 

 

 

 

HĐGD

 

 

 

 

5

 

Sáng

1

3A

THỂ DỤC

2

4A

THỂ DỤC

3

1A

THỂ DỤC

4

1B

THỂ DỤC

Chiều

1

2A

THỂ DỤC

 

 

 

3

5A

THỂ DỤC

 

 

6

 

Sáng

 

 

 

2

4B

THỂ DỤC

3

2B

THỂ DỤC

4

3B

THỂ DỤC

 

Chiều

1

2B

THỂ DỤC

2

4B

KĨ THUẬT

3

5B

THỂ DỤC

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU CÔ THU NGÂN (Thực hiện từ 10.9.2018)

 MĨ THUẬT K1-5: 11t ; THỦ CÔNG K1,2,3: 7t ;  SỬ,ĐỊA K4:4T;

 TH TOÁN 2A :1t= 23t

 

THỨ

TIẾT

LỚP

PHÂN MÔN

2

Sáng

1

2A

MĨ THUẬT

2

3A

MĨ THUẬT

3

1B

MĨ THUẬT

4

1A

MĨ THUẬT

Chiều

1

1B

THỦ CÔNG

2

4A

MĨ THUẬT

3

5A

MĨ THUẬT

3

 

 

Sáng

 

 

1

 

 

 

 

 

3

4B

LỊCH SỬ

4

2B

MĨ THUẬT

 

Chiều

1

1C

MĨ THUẬT

2

2B

THỦ CÔNG

3

4B

ĐỊA LÝ

4

 

Sáng

1

4A

LỊCH SỬ

2

4A

ĐỊA LÝ

3

1A

THỦ CÔNG

4

3A

THỦ CÔNG

      Chiều

 

 

 

5

 

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

2

4B

MĨ THUẬT

3

3B

THỦ CÔNG

 

 

6

 

Sáng

 

 

 

2

3B

MĨ THUẬT

3

1C

THỦ CÔNG

4

5B

MĨ THUẬT

 

Chiều

1

2A

THỦ CÔNG

2

2A

TH TOÁN

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU CÔ THƯƠNG (Thực hiện từ 10.9.2018)

 TH TOÁN K1; 6T; THTV K1:8t;

TH TOÁN K2: 4T; TH TV K2:4T = 22T

 

THỨ

TIẾT

LỚP

PHÂN MÔN

2

Sáng

 

 

 

 

 

 

3

2B

TH TIẾNG VIỆT

4

1C

TH TIẾNG VIỆT

Chiều

1

2A

TH TIẾNG VIỆT

2

1A

TH TIẾNG VIỆT

3

1A

TH TOÁN

3

 

 

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2A

TH TOÁN

4

1B

TH TIẾNG VIỆT

 

Chiều

1

1B

TH TOÁN

2

1B

TH TIẾNG VIỆT

3

2A

TH TOÁN

4

 

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Sáng

 

 

 

2

2B

TH TOÁN

3

1C

TH TOÁN

4

2B

TH TIẾNG VIỆT

Chiều

1

1C

TH TOÁN

2

1C

TH TIẾNG VIỆT

3

2B

TH TOÁN

 

 

6

 

Sáng

 

 

 

2

1A

TH TOÁN

3

2A

TH TIẾNG VIỆT

4

1B

TH TIẾNG VIỆT

 

Chiều

1

1B

TH TOÁN

2

1A

TH TIẾNG VIỆT

3

1A

TH TIẾNG VIỆT

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU CÔ HUỆ (Thực hiện từ 10.9.2018)

 TIN HỌC 3A,4A,5A: 6T

 

THỨ

TIẾT

LỚP

PHÂN MÔN

2

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

5A

TIN HỌC

Chiều

1

3A

TIN HỌC

 

 

 

3

4A

TIN HỌC

3

 

 

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Sáng

 

 

 

2

4A

TIN HỌC

3

3A

TIN HỌC

4

5A

TIN HỌC

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2018-2019

 

Cô Hoa: Toán+ T.việt 1A: 14t+ TH Toán: 2t+ THTV: 3t + SHTT+CN3t = 23T

Cô Yến: Toán+ T.việt 1B: 14t+ TH Toán: 2t+ THTV: 3t + SHTT+CN3t = 23T

Cô Hường: Toán+ T.việt 1C: 14t+ TH Toán: 2t+ THTV: 3t + SHTT+CN3t = 23T

Cô Hải: Toán+ T.việt 2A: 14t+ TH Toán: 2t+ THTV: 3t + SHTT+CN3t = 23T

Cô Mai Hương: Toán+ T.việt 2B: 14t+ TH Toán: 2t+ THTV: 3t + SHTT+CN3t = 23T

Cô Diệu: Toán+ T.việt 3A: 13t + TH Toán+THTV:4t+ TNXH 3A :2T+ SHTT+ CN3t = 23t

Cô Thủy: Toán+ T.việt 3B: 13t + TH Toán+THTV: 6t+ SHTT+ CN3t = 23t

Cô Thanh: Toán+ T.việt 4A: 13t + TH Toán+THTV: 3t + Khoa : 2+ Kĩ :1t+ CN3t = 22t

Cô Lan: Toán+ T.việt 4B: 13t + TH Toán+THTV: 5t + Khoa học: 2+ CN3t = 23t

Cô Hiền: Toán+ T.việt 5A: 13t + TH Toán+THTV: 3t + Khoa : 2+ Kĩ :1t+ CN3t = 22t

Cô Đinh Hương: Toán+ T.việt 5B: 13t + TH Toán+THTV: 5t + Khoa: 2+ CN3t = 23t

Thầy Hậu: Âm nhạc 1-5: 11t + TPTĐ

Cô Lài: Thể dục 1-5: 19t + Kỷ 4B,5B : 2T+ TKHĐ:2T = 23t

Cô Như Hoa: Anh văn  3,4,5: 24t

Cô T. Ngân: Mĩ thuật 1-5:11t + Thủ công 1,2,3: 7t+ TH Toán 2A: 1t+ Sử,Địa K4 :4T = 23t

Cô Kim Ngân: Đạo đức: 11t + TNXH 1,2,3B: 7t+ TH Toán 2B: 1t + Sử, Địa K5: 4T= 23t

Cô Thương: TH Toán K1: 6t+ THTV K1: 8t+ TH Toán K2: 4t+ THTV K2: 4T  =  22T

Cô Huệ: Tin học 3A,4A,5A = 6t + PT công nghệ thông tin

Cô Hòa: TH Toán K1: 3T+ TH TV1C: 1t= 4t

THEO DÕI TIẾT DẠY CỦA GIÁO VIÊN 18-19 (10.9.2018)

Thứ

Tiết

Hậu

T. Ngân

Lài

N. Hoa

K. Ngân

Thương

Huệ

 

 

 

2

 

1

 

2A

 

 

 

 

 

2

 

3A

NGH

 

3B

 

 

3

 

1B

 

 

5B

2B

 

4

 

1A

 

 

2B

1C

 

1

 

1B

4A

3B

1A

2A

3A

2

NGH

4A

3A

3B

 

1A

 

3

 

5A

 

3B

3A

1A

4A

 

 

 

3

1

1B

 

4B

3A

 

 

 

2

 

 

5B

3A

2A

 

 

3

4A

4B

1C

 

5A

2A

 

4

1A

2B

5B

5A

 

1B

 

1

2A

1C

 

3A

5A

1B

 

2

3A

2B

2A

5A

4A

1B

 

3

 

4B

5A

4A

1B

2A

 

 

4

 

1

 

4A

 

3B

5A

 

 

2

 

4A

3B

5B

2A

NGH

 

3

 

1A

 

4B

1B

 

5A

4

1C

3A

 

4B

1A

 

 

 

 

 

5

1

 

 

3A

4A

3B

 

 

2

 

NGH

4A

5A

3B

2B

 

3

 

 

1A

3A

 

1C

 

4

 

 

1B

 

1C

2B

 

1

4B

 

2A

5B

2B

1C

 

2

 

4B

 

5B

2B

1C

 

3

5B

3B

5A

4B

1C

2B

 

 

 

 

6

1

 

 

 

 

 

 

 

2

5A

3B

4B

 

 

1A

4A

3

 

1C

2B

5B

NGHỈ

2A

3A

4

 

5B

3B

4B

 

1B

5A

1

3B

2A

2B

4A

5B

1B

 

2

2B

2A

4B

4A

5B

1A

 

3

 

 

5B

5A

4B

1A

 

 

 

11

23

21

24

23

22

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng
ĐỊA CHỈ
Lê Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường Tiểu Học Lê Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình